OBJEDNÁVKY

NAD 39 €

POŠTOVNÉ

ZDARMA !

-------------------------------- 

 

KÚZELNÝ ŠÁL

 

KONTAKTY

vlnanapletenie@centrum.sk
tel: 0902 500 090
www.vlnanapletenie.sk
www.presikovneruky.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vlnanapletenie.sk.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vlnanapletenie.ska zároveň predávajúcim je:

Something Nice s.r.o.

Novomeského 2

911 01 Trenčín

 

IČO: 46427023

DIČ: 2023368578

IČ DPH: SK2023368578

Číslo bankového účtu:

SLSP:  5053316992/0900

IBAN:  SK300900005053316992

SWIFT:  GIBASKBX

Kontakt:

vlnanapletenie@centrum.sk

 

Kupujúcim je  každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle objednávku a tým kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.vlnanapletenie.sk ponúka. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami

 

Tovar – produkty ktoré sa nachádzajú v ponuke na stránke www.vlnanapletenie.sk

 

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

 

2. OBJEDNANIE TOVARU

Kupujúci môže objednať tovar týmito spôsobmi:

1. vybraný tovar jednoducho vložiť do nákupného košíka a vyplniť a odoslať objednávku v elektronickom obchode na stránke www.vlnanapletenie.sk

2. e-mailom na adrese vlnanapletenie@centrum.sk , kde kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo, a vybraný spôb platby.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.
Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.


Odoslanú objednávku záväzne potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom. V nej oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.


Predávajúci  môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

Predávajúci je povinný:

-   dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

 

-   tovar vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

-   bezodkladne informovať zákazníka, ak nemôže dodať objednaný tovar a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.

- za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.

- ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám (takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu).

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO 

Kupujúci je povinný:

-  prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

 

- skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám ešte za prítomnosti kuriéra alebo na pošte (dodatočné zistenie poškodenia vonkajších obalov nie je možné akceptovať)

 

-  zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar a ďalšie poplatky ako je poštovné, dobierka .

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

 

5. CENA ZA TOVAR A POŠTOVNÉ

Ceny za tovar uvedené na internetových stránkach www.vlnanapletenie.sksú s DPH a sú platné a nemenia sa v čase odoslania objednávky.

K cene za tovar bude pripočítané poštovné za doručenie tovaru podľa spôsobu, ktorý si kupujúci vyberie.

Náklady za prepravu - poštovné bude k cene objednávky pripočítané takto:

Objednávky v hodnote do 10 € (s DPH)

+ 3,22 € pri zaslaní platby za tovar vopred na účet 5053316992/0900

+ 4,18 € pri zaslaní vybraného tovaru na dobierku

 

Objednávky v hodnote od 10 € do 38,99 € (s DPH)

+ 2,72 €  pri zaslaní platby za tovar vopred na účet 5053316992/0900

+ 3,68 €  pri zaslaní vybraného tovaru na dobierku.

 

Pri objednávke tovaru nad 39 € poštovné neúčtujeme.

Balné neúčtujeme.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Ak objednávate zo zahraničia, kontaktujte nás pred vyplnením objednávky, cenu za poštovné Vám vypočítame individuálne a oznámime e-mailom.

 

6. PLATBA ZA TOVAR

Kupujúci môže uhradiť platbu za tovar nasledovným spôsobom:

1.Na dobierku pri prevzatí zásielky od poštového doručovateľa alebo na pošte

 

2.Platba vopred prevodným príkazom alebo vkladom na účet predávajúceho 5053316992/0900 vedený v SLSP. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky, do poznámky napíšte Vaše meno.

Tovar bude odoslaný až po pripísaní úhrady na účet.

Poplatok za vklad na náš účet, ktorý si účtuje banka hradí kupujúci. 

- tovar je dodaný zvyčajne do 2 - 5 maximálne do10 pracovných dní od potvrdenia objednávky

- dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia záväznej objednávky. Ak si kupujúci vyberie spôsob platby za tovar vopred, vtedy dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania úhrady na náš účet. 

Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.vlnanapletenie.sknemusí zodpovedať aktuálnemu stavu zásob na sklade, ale sortiment, ktorý je kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkaný.

V prípade dlhšej dodacej lehoty ako je vyššie uvedená bude kupujúci bezodkladne o tomto informovaný. Ak kupujúcemu nebude vyhovovať oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku a to výhradne písomne na e-mail   vlnanapletenie@centrum.sk.

 

7.STORNO OBJEDNÁVKY

Odoslanú objednávku je možné stornovať bez poplatku  do 24.00 hod od jej odoslania, alebo do doby, pokiaľ tovar ešte nie je odoslaný. Stornovať objednávku je možné tiež písomne na e-mail, prípadne telefonicky uvedením všetkých údajov z objednávky.

Potvrdenie o storne objednávky Vám bude zaslané na Vašu e-mailovú adresu.

Objednávka bude stornovaná zo strany predávajúceho aj v prípade, že neobdrží platbu prevodom na účet za tovar do 10 dní.

 

8. ZÁRUKA

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar na stránkach www.vlnanapletenie.sk sa zhoduje so záručnou dobou poskytovanou výrobcom tovaru. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacom odo dňa predaja. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou kupujúceho.Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním.

 

9. REKLAMÁCIE

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, v originálnom obale a riadne zabalený. Takto pripravený ho treba odoslať poštou na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Nezodpovedáme za stratu obyčajne zaslanej zásielky bez podacieho čísla. 

Adresa pre zasielanie je:

Something Nice s.r.o.

Novomeského 2

911 01 Trenčín

Zásielka poslaná na dobierku nebude predávajúcim prevzatá.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 

10. Súkromie a ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vlnanapletenie.sk prehlasuje, že všetky Vaše osobné údaje považuje za dôverné a budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim.

Vaše údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované tretej osobe, okrem prípadov kedy to je nutné v súvislosti s platením alebo distribúciou objednaného tovaru a služieb.

Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas so zhromažďovaním a spracovaním týchto osobných údajov pre účely plnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Vaša e-mailová adresa je tiež používaná na aktualizácie zásielky, ako napríklad informácie o objednávke, potvrdenie platby a prepravné informácie. Takisto odberateľom posielame bežné letáky, ktoré poskytujú informácie o našich nových produktoch a akciách. Po odoslaní žiadosti Vám tieto letáky prestanú byť zasielané. Tieto informácie nezdieľame s tretími stranami, kym to nevyžaduje dokončenie objednávky.

 

11. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

 

12. Dôležitá informácia:

Ponúkaný tovar je možné objednať iba cez e-shop.

Neprevádzkujeme ani nevlastíme kamenný obchod.

 

 

www.vlnanapletenie.sk

YWM2NTg2Yz